• یکشنبه ۲۳ تیر ماه، ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۸
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 984-1493-5
  • خبرنگار : 58004
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا منطقه البرز

از سوی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز؛

کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» منتشر شد

کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

به گزارش ایسنا منطقه البرز ، کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» با تألیف دﻛﺘﺮ اﻧﺴﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻤﺮي ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰي و ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺎﺳﻲ از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

  در پیشگفتار کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» آمده است؛ کتاب حاضر دارای 24 ﻓﺼﻞ در زﻣﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺌﻮري ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﭙﺲ روش ﻳﺎ روشﻫﺎي اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺤﻮه ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك و ﭘﺴﺎب ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ در حد صنعتی تخصیص یافته است.

در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ از روشﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺷﺪ.  

کتاب «آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی» در 205 صفحه و با قیمت 30 هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن 34505151-026 و 77503824-021 تماس حاصل نمایند.

 


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: